Projekt och uppdrag

Pågående projekt och uppdrag

Transkribering av ljudfiler

Projektet syftar till att ta fram en lösning för transkribering av ljudfiler som innehåller känsligt material/sekretess eller känsliga personuppgifter. För känsliga personuppgifter är en lösning att drift sker lokalt på lärosätet och inte via en molnbaserad tjänst.

Implementation av vettingprocesser för tredje land

Projektet ska i samarbete med ett eller flera lärosäten genomföra en implementation av någon eller några av de tidigare processer som tagits fram i tidigare projekt. 

Studieavgifter – Integration mellan Ladok och Raindance

Projektet ska skapa en integration mellan Ladok och Raindance som hanterar händelser som sker i endera system.

IAM III

Projekt syftar till att utreda vidare en sektorsgemensam hantering av identiteter och behörigheter (IAM) genom att praktiskt testa hur långt man kan nå med att använda komponenter som redan finns i sektorn.  

UH-gemensam informationsmodell

Målet för projektet är att undersöka hur olika typer av information ska kunna tillgängliggöras med hjälp av en gemensam datamodell.

Deltagande i standardiseringsarbete EDU-API 

Målet för projektet är att påverka utvecklingen av IMS Globals standard EDU API i en riktning som är nödvändigt för att fortsättningsvis kunna användas inom den svenska sektorn. 

 

Avslutade projekt och uppdrag

Hantering av tentamensplanering 

Projektet är en utredning som ska tydliggöra processerna vid tentamensplanering och informationshanteringen mellan inblandade system som exempelvis NAIS, Ladok, TimeEdit, TE Exam och Inspera. Ett särskilt fokus ligger på processen för särskilda behov i tentamensplanering. Projektet skall föreslå åtgärder som kan vara lämpliga för att hantera detta mer automatiserat och på gemensamt sätt i sektorn för högre utbildning. 

Vettingprocess för 3:e land

Projektet ska hitta processer för att genomföra vettingprocessen för personer från tredje land och verktygsstöd för detta. 

Double Key Encryption inom Microsoft 365

Målet för projektet är att implementera en lösning på ett lärosäte som paketeras för att kunna användas som mall för andra lärosäten.

AI-chatbot 

Etablera en AI baserad teknikplattform med stödrelaterad Chatbot lösning tillgänglig för hela sektorn.

Vilka konsekvenser blir det för sektorn om vi inte kan använda amerikanska molntjänster

Målet är att övergripande analysera konsekvenser, ge grundläggande råd om olika alternativ för att ge stöd inför resp lärosätes egna ställningstagande.

SPSS

Undersökning av SPSS förutsättningar för att teckna ett ramavtal.

Säkra meddelanden

Projektet är en förstudie som ska undersöka om vi gemensamt inom sektorn kan hitta en lösning för att skicka säkra meddelanden. 

Analys Uppsala universitet 

Uppdraget omfattar en uppföljning av införandet av universitetsgemensam IT med avseende på förväntningar på och förutsättningar för den nya organisationen och styrningen. Genomlysningen är i form av “peer review-modell”.

Analys Högskolan i Skövde 

Högskolan i Skövde önskar genomföra en översiktlig genomlysning av IT-avdelningens uppdrag och organisation. Genomlysningen är i form av “peer review-modell”.

Förnyat ETLA-avtal med Adobe

Ta fram samordnat treårigt Adobe ETLA-avtal för Sveriges lärosäten inom högre utbildning.

Förnyat CASA med Microsoft

Ta fram samordnat Microsoft CASA-avtal för Sveriges lärosäten inom högre utbildning.

Analys Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

Analys av hur IT-verksamheten kan och bör fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet att bli en mer integrerad del av SLU:s verksamhet och leverera ett ändamålsenlig stöd för forskning, miljöanalys, utbildning och administration.

Datadelning och dataöverföring av fildata

Skapa en gemensam arkitektur, gemensamma riktlinjer och konkreta guider för delande av data och dataöverföring. Denna arkitektur skall vara tillräckligt generell för att kunna återanvändas vid de allra flesta svenska lärosäten.

Dedikerad nationell avtalsgrupp – nationella licenser

Målet med projektet är att ta fram processer och former för hur sektorgemensamma samarbeten inom licensområdet skulle kunna bedrivas. 

Analys Umeå universitet 

Analys av hur IT-verksamheten kan och bör fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet och ett förslag på kravprofil för framtida IT-chef.

Nationell IT-lösning för Digitala examensbevis 

Projektet är en förstudie som avser ta fram en kravspecifikation samt processbeskrivningar för hur en sektorgemensamt utvecklad IT-lösning ska/bör fungera.

Analys Chalmers Tekniska Högskola 

En översiktlig genomlysning av vilka satsningar på digitalisering Chalmers bör göra för att ytterligare rationalisera stödet till utbildning, forskning och nyttiggörande samt IT-avdelningens del i detta.

Analys Stockholms konstnärliga högskola 

SKH önskar genomföra en översiktlig genomlysning av IT-avdelningens uppdrag och organisation, för att säkerställa att den är ändamålsenlig och väl positionerad för framtiden. Genomlysningen är i form av “peer review-modell”.

Hantering av studieavgifter

Huvudmålet för projektet är att ta fram förslag på hur studieavgifter och betalningar av dessa kan hanteras i en lösning som kan användas av flertalet lärosäten.

Kravbild digital tentamen

Projektet är en utredning som ska ta fram en kravbild som ska ligga till grund för en för sektorn gemensam upphandling av ett system för digital tentamen.

Integration med Mina meddelanden

Skapa en gemensam integration till ”Mina meddelanden” och gör det möjligt för alla lärosäten att använda den gemensamma integrationen.

Vidareutveckling av sektorgemensam informations- och integrationsstandard

Vidareutveckling av sektorgemensam informations- och integrationsstandard genom påverkan på internationellt standardiseringsarbete

Automatiserade processer

Huvudmålet med projektet är att främja erfarenhetsutbyte och öka sektorns kunskap inom området processautomation för U/H.

Koddelning i sektorn

Projektet skall främja ett sektorgemensamt samarbete runt att program och programmering. Former samt plattform för koddelning fastställs.

Analys Mälardalens högskola

MDH önskar genomföra en översiktlig genomlysning av högskolans IT-uppdrag och organisation för att säkerställa att den är ändamålsenlig och väl positionerad för framtiden.

Förstudie Ärendehanteringssystem

Flera lärosäten står inför arbetet med att byta ärendehanteringssystem. De önskar införa ett Enterprise verktyg som kan täcka samtliga stödfunktioners behov. Högskolan Väst, Södertörns högskola och Chalmers har därför fått i uppdrag att genomföra en förstudie.

Security Operations Center

Framtagande av en projektplan för etablering av en nationell SOC/Cybersäkerhetsfunktion för universitet och högskolor i Sverige. Implementeras nu av Sunet i nära samarbete med lärosätena.

Adobe-avtal

Göteborgs universitet har undertecknat ett Master agreement för nytt treårigt ETLA-avtal med Adobe. Det är 28 lärosäten med i avtalet. Andra lärosäten som önskar gå med kan också göra det 2 maj, eller 2 november 2019. Avtalet omfattar idag totalt 41.718 FTE och drygt 11 miljoner kronor för första året.

GDPR

Ett gemensamt informations- och utbildningsmaterial i samband med GDPR:

  • Utbildningsmaterial inom dataskyddsförordningen för personal
  • Utbildningsmaterial för lärarpersonal som handleder studentuppsatser
  • Informationsmaterial för studenter som behandlar personuppgifter
  • Informationsmaterial inom dataskyddsförordningen för forskare
  • Grov checklista

Microsoft CASA

Linköpings universitet har undertecknat ett gemensamt CASA-avtal med Microsoft för 37 lärosäten

Analys FHS

Genomlysning av IT-organisationen på Försvarshögskolan.

Audit Åbo Akademi

Utvärdering av ICT-service vid Åbo Akademi.

Sunet Inkubator

Sunet Inkubators verksamhet upphörde den 1 januari 2019 och verksamheten är nu en del av ITCF:s Projekt och uppdrag. Dokumentation från Inkubators genomförda projekt finns under https://wiki.sunet.se/display/Inkubator/Projekt

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  Kategorier

  Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum