Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum

ITCF i korthet

  Den starka digitaliseringstrenden ställer högre krav på samarbete på flera nivåer inom högskolesektorn.   Inom IT-området fanns det tidigare enstaka samarbeten som var relevanta för att öka digitaliseringstakten. Uppkomna behov löstes ”ad-hoc” med skiftande resultat. Det fanns två nätverk för IT-chefer inom högskolesektorn, ett för universiteten och ett för högskolorna. Dessa nätverk upplevdes som produktiva och gav ett stort erfarenhetsutbyte men för att möta kommande utmaningar krävs fler gemensamma